UW LEVERANCIER VOOR Truck & TRAILERS

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Onze aanbiedingen en prijzen, alsook die van onze vertegenwoordigers, agenten en bedienden, alsmede die welke vermeld worden in onze  katalogi en prijslijsten, zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet tenzij ze nadrukkelijk en schriftelijk bevestigd werden.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding van onzentwege. De door onze vertegenwoordigers opgenomen bestellingen en gedane aanbiedingen verbinden ons slechts na bevestiging van onzentwege.

Omwille van de onzekerheid omtrent de prijs van de grondstoffen, de arbeidslonen en de schommelingen die zich kunnen voordoen tussen het overmaken van de bestelling en zijn uitvoering, zijn onze prijzen zonder verbintenis en kunnen zij zonder voorafgaandelijk bericht verhoogd of verlaagd worden.

De aangegeven elementen die aan de basis kunnen liggen van een prijswijziging zijn slechts ten indicatieve titel aangegeven.

2. Leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van aanduiding gegeven en vormen geen enkele verbintenis van levering op de vastgestelde data.

Eventuele laattijdigheid kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of boete.

3. Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen door ons in ontvangst werden genomen. Op straf van nietigheid moeten zij per aangetekend schrijven aan het adres van onze maatschappelijke zetel gericht worden.

Het indienen van een klacht door onze klant schorst in geen geval de verplichting tot betaling conform artikel 6 van onze verkoopsvoorwaarden.

4. Aangezien de door ons verkochte artikelen meestal ook zelf door ons worden gekocht, kunnen wij hierop geen enkele waarborg verstrekken en dienen wij elke verantwoordelijkheid voor zichtbare of verborgen gebreken van de hand te wijzen.

Klachten in verband hiermede dienen aan de fabrikant gericht te worden hetzij rechtstreeks, hetzij door onze bemiddeling.

In gevallen waarin wij wel tot waarborg zouden gehouden zijn, is deze waarborg slechts geldig gedurende een periode van drie maanden na levering, en strikt beperkt tot de vervanging van het als defect zijnde erkende onderdeel. zonder dat daarbuiten nog enige schadevergoeding van welke aard dan ook kan worden gevorderd, ook niet voor ongevallen aan personen of zaken.

In elk geval dient de vordering tot vrijwaring wegens verborgen verbreken te worden ingesteld binnen de maand na het ontdekken van het gebrek.

5. Enkel de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht, en uitzonderingen hierop kunnen alleen schriftelijk door ons worden aanvaard. Behoudens uitdrukkelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst, worden huidige verkoopsvoorwaarden dus beschouwd als volledig aanvaard door onze klanten.  Alle verkoops- of aankoopvoorwaarden van onze klanten zullen niet toepasselijk zijn.

6. Onze facturen zijn betaalbaar te Gent binnen de 30 dagen, zonder korting.

Betalingen welke later dan de bovenvermelde vervaldag geschieden, brengen van rechtswege een interest op van 15 % per jaar, zonder ingebrekestelling.

Hierdoor wordt het bedrag van alle andere facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Daarenboven zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het bedrag van de facturen, met een minimum van 75 EURO per factuur, als vergoeding voor de opgelopen  algemene onkosten door niet-betaling op de vervaldatum.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag behoudt Remco zicht het recht voor alle leveringen stop te zetten, wanneer de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt.

7. Onze goederen, zelfs deze franco verkocht, reizen steeds voor risico en gevaar van de bestemmeling.

8. Terugzending van goederen wordt niet aanvaard, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onze zijde. Deze toestemming houdt geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in.

9. Onverminderd de overgang van het risico op de koper vanaf het vertrek uit onze magazijnen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot volledige betaling van de prijs.  Tot volledige betaling, kan Remco vrij beschikken over de verkochte (en geleverde) goederen.

10. De huidige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen zonder uitzondering, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent en het Vredegerecht van het derde kanton Gent.

Wenst u meer informatie? Contacteer ons!

Uw onderdeel niet gevonden? Misschien kunnen we het toch bestellen of u op een andere manier helpen.
Of kom langs in onze filialen of bel een vertegenwoordiger.

Onze filialen Vertegenwoordigers Contacteer ons

Onze merken